Joko sinä olet sulauttanut?

Maailmamme on tietoa tulvillaan. Sitä voi etsiä oppi- tai tietokirjoista, mutta yhä enemmän vaikkapa Googlesta, Wikipediasta, keskustelupalstoilta ja muusta sosiaalisesta mediasta.

Verkkoympäristöstä on tullut osa arkeamme: vietämme siellä aikaa niin vapaalla, töissä kuin koulussakin. Vaikka oppimista on aina tapahtunut muuallakin kuin luokkahuoneessa, uudet tiedon verkostot sulauttavat oppimisen muotoja entistä voimakkaammin.

Mitä sulautuva oppiminen on?

Sulautuva oppiminen eli blended learning tarkoittaa sitä, että oppiminen tapahtuu yhdeksi kokonaisuudeksi sulautetussa oppimisympäristössä. Siinä yhdistetään vaikkapa perinteinen luokkaopetus johonkin virtuaalitodellisuuden muotoon. Teknologia ei ole itsetarkoitus, vaan sitä hyödynnetään tilanteissa, joissa se edistää oppimista. Kun opetus suunnitellaan tavoitteista, ei välineistä käsin, huomataan ne kohdat, joissa uudenlainen tekemisen tapa voi auttaa oppimistulosten saavuttamisessa.

Blended learning muuttaa oppijan ja opettajan rooleja. Tiedon jakamisen sijaan opettaja ohjaa oppijaa ongelmanratkaisuprosesseissa, tiedon lähteille löytämisessä ja tiedon valikoimisessa. Oppijan on puolestaan otettava vastuu oppimisestaan ja oltava itseohjautuva. Roolit ovat entistä tasa-arvoisempia: kaikki ovat toimijoita, jotka voivat kartuttaa yhteistä tietämisen pottia.

Miksi blended learning?

Blended learning mahdollistaa joustavan ja yksilölliset tarpeet huomioon ottavan oppimispolun rakentumisen. Koska oppimistilanne ei ole joka hetki opettajajohtoinen, opettajan on helpompi eriyttää opetusta ja keskittyä suurempaa apua tarvitseviin opiskelijoihin. Omaa vauhtia etenevä opiskelu laitteilla, joita oppijat käyttävät muutenkin elämässään, tekee opiskelusta tehokasta ja kiinnostavaa. Sulautuva oppiminen auttaa siis juuri niissä ongelmissa, joita opettaja ratkoo arjessa.

Blended learningiin liittyy voimakkaasti myös sosiaalisen oppimisen näkökulma. Sosiaalisen median logiikka perustuu yhdessä luotuihin kokonaisuuksiin. Kun sosiaalisesta mediasta tuttua teknologiaa käytetään oppimisessa, myös oppimisesta tulee yhteistä tekemistä.

Miten sulautat?

Käytännössä blended learning voisi olla vaikka tätä:

  • Perinteisen koevastauksen tai esseen sijaan opiskelija opettaa oppimansa asian muille omin sanoin, itse kuvaamallaan videolla.
  • Ryhmän yhteisellä Moodle-kanavalla opiskelijat voivat jakaa kokemuksiaan ja neuvojaan harjoitteluajalta ja rakentaa yhteistä ”Näin menestyt harjoittelussa” -lopputehtävää.
  • Kurssin päätteeksi oppija voi testata taitojaan aiemman opiskelijaryhmän tekemien Moodle Quiz -tehtävien avulla ja saada välitöntä palautetta osaamisestaan.
  • Ryhmätyötä tekevät oppilaat kirjoittavat omat löydöksensä yhteiselle Padlet-seinälle, jonka avulla tietoja voidaan ryhmitellä ja esitellä muulle luokalle.

Kaikkia edellisiä esimerkkejä yhdistää se, että tietoa rakennetaan niissä yhteisöllisenä prosessina. Oppiminen perustuu tekemiseen, ei vastaanottamiseen. Niitä yhdistää myös se, että kaikki mainitut tekniset apuvälineet ovat ilmaisia ja jokaiselle koneelle tai älypuhelimelle ladattavissa.

Lataa flipped learning -opas!