Kohti uutta oppimiskulttuuria – oppaana NPDL

Ammatillisen koulutuksen reformi aiheuttaa isoja muutoksia oppilaitoksissa. Yksi apu muutosten toteuttamiseen on NPDL-ohjelman (New Pedagogies for Deep Learning) tapa lähestyä opettamista ja oppimista.

Ammatillisen koulutuksen reformi, joka tulee voimaan vuoden 2018 alussa, tuo opiskeluun joustavuutta ja monipuolisia oppimisympäristöjä: tulevaisuudessa opiskellaan työpaikalla, oppilaitoksessa ja aiempaa enemmän myös virtuaalisissa ympäristöissä. Uudistuksen tavoitteena on esimerkiksi vähentää keskeyttämisiä ja lyhentää opiskeluaikoja.

Uusien opetussuunnitelmien myötä oppilaat ja opiskelijat vastaavat yhä enemmän omasta oppimisestaan, ja passiivisen tiedon vastaanottamisen sijaan heidän täytyy toimia itse aktiivisina tiedontuottajina. Jotta tämä onnistuu, myös opetuksen pitää uudistua.

Olemme matkalla kohti uudenlaista oppimiskulttuuria. Muutos edellyttää myös organisaation johtamisrakenteiden kriittistä tarkastelua. Se suuntaa opettajien toimintaa kohti ilmiöpohjaisuutta ja vahvistaa opettajien välisten yhteistyörakenteiden merkitystä.

Opettajasta tulee ohjaaja ja valmentaja

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä opettajan työssä painottuu entistä enemmän ohjaava ja valmentava työtapa. Opettaja on ammatillisen osaamisen huippuasiantuntija, mutta samalla myös malli opiskelijoille työelämätaidoista. Tulevaisuudessa lähes alalla kuin alalla yhteistyö ja kyky ratkaista ongelmia yhdessä ovat avaintaitoja.

NPDL-ohjelma auttaa opettajaa haastamaan itseään pedagogina ja tarjoaa helpon alun esimerkiksi yhteisopettajuudelle ja sitä kautta vaikkapa yto-aineiden integrointiin ammattiaineisiin ja työelämäoppimiseen.

Tulevaisuustaitoja nuorille

NPDL-ohjelman tavoitteena on opettaa lapsille ja nuorille tulevaisuustaitoja ja kehittää heidän laaja-alaista osaamistaan. Oppilaat, jotka ovat perusopetuksessa tottuneet oppimaan syväoppimisen toimintakulttuurissa, jatkavat samaa hyvää oppimiskulttuuriaan myös toisen asteen opinnoissaan. Siksi on tärkeää, että toisen asteen opetuksessa osataan tukea opiskelijaa tämän oppimiskulttuurin käytössä.

Opiskelijan motivaatio ja mielenkiinto uuden oppimiseen on luontaista, ja tukemalla sitä opettaja varmistaa onnistuneen oppimiskokemuksen opiskelijalleen.

NPDL-ohjelman ydintaidot vahvistavat opiskelijan ammatillista kasvua, elinikäistä oppimista ja työelämässä vaadittavien taitojen omaksumista.

Organisaation toimintakulttuuri muuttuu

Uusi pedagogiikka asettaa paljon haasteita myös oppilaitosorganisaatiolle ja koko opetustoimen järjestelmälle. Niiden täytyy kyetä mahdollistamaan uuden pedagogiikan mukainen oppiminen ja opiskelu.

NPDL-ohjelman ytimessä on koko opetuksen systeemisen muutoksen tekeminen. Ei riitä, että yksi opettaja muuttaa omaa opetustaan, vaan koko oppilaitoksen, sen johdon ja toimintakulttuurin on muututtava.

Työkaluina organisaatiotason muutoksen tekemisessä ja seurannassa ovat mm. valmiit mittarit taitopohjaisen pedagogiikan toteutumiselle ja yhteisöllisyyteen oppilaitoksen sidosryhmien kanssa sekä vertaisauditoinnin kautta saatava tieto kehityksen nopeudesta, suunnasta ja vaikuttavuudesta.

Mikä on NPDL?

NPDL on globaali pedagoginen viitekehys ja kansainvälinen oppimisen, opetuksen ja koulun toimintakulttuurin systeeminen tutkimus- ja kehittämisohjelma. Kanadalaisen Michael Fullanin vuonna 2014 perustama verkosto toimii Suomen lisäksi kuudessa eri maassa: Australiassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Hollannissa Uruguayssa ja Uudessa-Seelannissa.

Ohjelma tarjoaa työkaluja, kansainvälisiä tapahtumia ja koulutuksia päättäjille, kunnille ja kouluille siitä, miten toteuttaa systeemitason muutos omassa kunnassa ja mahdollistaa uudenlainen oppiminen.

Oppimisen keskiössä ovat 6 ydintaitoa:

  1. itseohjautuvuus ja oppimaan oppiminen
  2. globaali kansalaisuus
  3. tiimityötaidot
  4. viestintä- ja vuorovaikutustaidot
  5. luovuus
  6. kriittinen ajattelu ja ajattelun taidot.