Case: Kouvola tukee opettajiensa kehittymistä ja vertaisoppimista

Tutoropettaja-koulutus luo yhteisöllistä toimintakulttuuria

Kouvolan kaupungin tutoropettajat ja rehtorit ovat osallistuneet kaupungin tarpeiden mukaan räätälöityyn koulutuskokonaisuuteen. Ohjelmassa kehitetään opetusta uuden pedagogiikan ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Tavoitteena on oppiva yhteisö, joka edistää oppilaiden oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa.

Editan ja opetusneuvos Martti Hellströmin yhteistyössä rakentama tutoropettajien koulutusohjelma käynnistyi keväällä 2017. Ohjelman tavoitteena on kouluttaa tutoropettajia, jotka edistävät omalla toiminnallaan yhteisöllisen toimintakulttuurin syntymistä. Koulutuksen suorittaneet opettajat osaavat jakaa omaa osaamistaan kiinnostavasti ja vaikuttavasti kollegoilleen. Tutoropettaja-koulutus kehittää opettajan pedagogisia ja digitaalisia taitoja, kannustaa innovaatioihin ja kokeiluihin sekä vahvistaa vuorovaikutustaitoja ja yhteistyötä.

Kouvolassa Tutoropettaja-koulutus toimii kehittämisprosessina, jonka aikana kaupungin opetustoimen alalla on käynnistetty tutortoiminta ja otettu opetussuunnitelmat käyttöön vertaistuen avulla.

”Kehitämme tutortoimintaa yhdessä opettajien, rehtoreiden ja palvelualueen esimiesten kanssa”, Kouvolan opetuksen palvelualueen esimies Miia Ojalainen kertoo.

Koulutus omien tarpeiden mukaan

Tutoropettaja-koulutukset räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Kouvolassa toteutetussa ohjelmassa opettajat saivat tukea muun muassa monialaisten oppimiskokonaisuuksien ohjaamiseen ja malleja oppilaiden toiminnalliseen ohjaukseen. Samalla huomioitiin toiminnallisuuden eettiset ohjeet. Tavoitteena oli myös ymmärtää työyhteisön dynamiikkaa ja edistää yhteisöllistä oppimista. 

”Edita tarjosi meille sopivan kokonaisuuden, jota vielä tarkensimme yhdessä”, Miia Ojalainen kuvailee koulutuskokonaisuuden rakentumista. 

Yksi ulottuvuus Tutoropettaja-koulutuksissa on koulujen toimintakulttuurin muutos kohti jaettua johtajuutta. Kouvolan koulutusohjelmaan kuului rehtoreille suunnattu muutosjohtamisen kokonaisuus, jossa annettiin välineitä koulun muutosprosessin johtamiseen ja työyhteisön jäsenten osallistamiseen. Tämän lisäksi rehtoreiden osuudessa keskityttiin tutoropettajien valmennukseen ja mentorointiin. 

”Tavoitteena oli selkeyttää tutoropettajan roolia, valmiuksia toimia vertaistensa mentorina ja löytää itselleen sopivia ohjausmalleja. Koulutuksessa käytettiin ohjauskeinoina muun muassa mentorointia, valmentamista ja pelitoveruutta ”, Miia Ojalainen mainitsee.

Digi-tukea ja arkityön haasteita

Tutortoiminnalla edistetään myös digitalisaation tarkoituksenmukaista hyödyntämistä. Koulutuksen käyneillä tutoropettajilla on valmius ja taidot tukea muita opettajia teknologian hyödyntämisessä.

”Edita on painottanut koulutukset pääsääntöisesti uuden opetussuunnitelman mukaisiin teemoihin: uusi toimintakulttuuri, uusi pedagogiikka ja digitalisaation tarkoituksenmukainen hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa”, kehityspäällikkö Iiris Peura luettelee.

Olennaisena osana on myös jatkuva case-työskentely, jossa ratkotaan yhdessä osallistujien arkityön tehtäviä ja haasteita.

Uutta virtaa työhön

Kouvolassa ollaan oltu erittäin tyytyväisiä vuonna 2017 aloitettuun Tutoropettaja-koulutukseen. Koulutusta jatkettiin vuoden 2019 aikana, koska kaupunki haluasi syventää ja levittää osaamista.

”Tutor-koulutus ja -toiminta on yksi parhaita kehittämisprosesseja. Opettajat ja rehtorit ovat tykänneet koulutuksesta, koska he ovat saaneet konkreettisia ideoita ja malleja käytännön työhön”, Miia Ojalainen kuvailee koulutuksen antia.  

Tutoropettaja-koulutus soveltuu kaikille kunnille, jotka haluavat kehittää opettajiensa valmiuksia toimia tutoropettajina koulutusasteeseen katsomatta.

”Suosittelen koulutusta kaikille. Koulutus on innostava ja antaa opettajalle uutta virtaa omaan työhön”, Miia Ojalainen toteaa.