Lukiot ison uudistuksen edessä – LOPS 2021

Uusi lukiolaki astui voimaan 1.8.2019, ja lukion uudet opetussuunnitelman perusteet otetaan käyttöön 2021. Marraskuussa 2019 annettujen LOPS-perusteiden myötä paikallinen LOPS-työ on parhaillaan käynnissä. Lukion kokonaisuudistus pitää sisällään lukiolain ja ylioppilastutkintolain sekä lukion toiminnallisen uudistamisen, joka tapahtuu opetussuunnitelmauudistuksen myötä. Lukiokoulutuksen laajuus ja kesto pysyvät entisellään.

”Lukiot ovat ison muutoksen edessä. Voisi oikeastaan sanoa, että nyt on käsillä lukio-opetuksen historian suurin muutos”, Editan opetus- ja kasvatusalan koulutusten kehityspäällikkö Tarja Tuomainen toteaa.

Kyse on siis merkittävästä muutoksesta, jolla pyritään ensisijaisesti kehittämään lukio-opetusta niin, että se tukee entistä paremmin opiskelijoiden hyvinvointia, yksilöllisiä tarpeita ja oppimista.

Uudistuksen tavoitteena on myös vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä lukiokoulutuksen vetovoimaa yleissivistävänä toisen asteen koulutuksena. Uudistus tähtää lisäksi entistä sujuvampaan siirtymiseen lukiosta korkea-asteen opintoihin. Ylioppilastutkinnon merkitys jatko-opintoihin hakeutumisessa tulee kasvamaan.

Tavoitteena tasapainoinen ja sivistynyt ihminen

Lukiokoulutuksen tavoitteena on tarjota nuorelle mahdollisuus kasvattaa yleissivistystään ja kasvaa tasapainoiseksi aikuiseksi.

”Kouluun, myös lukioon, tullaan kasvamaan ihmisenä ja koulun tulisi antaa valmiudet elää ja pärjätä globaalissa maailmassa”, Tarja Tuomainen muistuttaa.

Lops 2021, Laaja-alaisen osaamisen kokonaisuus

  • hyvinvointiosaaminen
  • vuorovaikutusosaaminen
  • monitieteinen ja luova osaaminen
  • yhteiskunnallinen osaaminen
  • eettisyys ja ympäristöosaaminen
  • globaali- ja kulttuuriosaaminen

Uudistuvassa lukiossa opintoihin sisällytetään kaikille oppiaineille yhteiset laaja-alaisen osaamisen taidot, jotka koostuvat kuudesta eri osa-alueesta. Nämä kuusi osa-aluetta painottavat yksilön elämänhallinnan ja yhteiskunnallisen vastuunkannon taitoja, kestävän kehityksen, kansainvälisen ja kulttuurisen osaamisen sekä kielitietoisuuden taitoja.

”Tavoitteena on, että lukiolaiset ymmärtävät ja osaavat käyttää oppiaineiden keskeisiä käsitteitä ja kykenevät toimimaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa.”

Kursseista opintopisteisiin

Muutoksia on luvassa myös koulutuksen rakenteeseen. Nykyisin käytössä olevan kursseihin pohjautuvan mitoituksen tilalle tulevat opintopisteet, joista muodostetaan opintojaksoja. 

”Opintopisteiden käyttöönoton tavoitteena on lukiokoulutuksen rakenteen joustavoittaminen. Opintojaksot voivat olla nykyisiä lukiokursseja laajempia ja pitkäkestoisempia, mikä vähentää nykyisen lukiokoulutuksen pirstaleisuutta ja hajanaisuutta”, Tarja Tuomainen taustoittaa.

Tämä tarkoittaa myös pidempikestoisia oppimisprosesseja ja pidempään samoina kestäviä opiskeluryhmiä. Tuttu ryhmä tuo turvallisuutta opiskeluun. 

Lisäksi opintojaksojen mahdollinen erilainen laajuus antaa mahdollisuudet eri oppiaineiden oppimisprosessien huomioimiselle. 

”On oppiaineita, esimerkiksi kielet, joiden opiskelu pitkäjänteisesti tuottaa parhaan tuloksen.”

Uudenlainen opintojen rakenne muuttaa myös arviointia. 

”Laajemmat opintojaksot, joissa voi olla useampien oppiaineiden sisältöjä, mahdollistavat, ja toisaalta vaativat, monipuolisemman arvioinnin ja osaamisen menetelmien hyödyntämisen myös lukioissa”, Tuomainen painottaa. 

Keskiössä hyvinvoiva opiskelija

Lukiouudistuksen keskiössä on opiskelija ja hänen hyvinvointinsa. Tämä näkyy siinä, että yksi kuudesta laaja-alaisen osaamisen kokonaisuudesta on hyvinvointi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijoiden hyvinvointi kuuluu kaikille opettajille. 

”Toivottavasti myös joustavamman rakenteen mahdollistama pitkäkestoisempi opiskelu tuo kiireettömyyttä opiskelijan arkeen, Tuomainen miettii ja viittaa keskusteluun nykyisen lukio-opetuksen kuormittavuudesta.”

Myös arviointi ja sen tuoma tuki oppimiselle liittyy olennaisesti opiskelijoiden jaksamiseen. Uudistuksen myötä myös arvioinnilta vaaditaan monipuolisuutta, mikä tukee vahvemmin erilaisia ja yksilöllisiä mahdollisuuksia näyttää osaamista ja saada tukea omaan oppimiseensa. 

Ohjausta ja tukea

Opiskelijoilla on jatkossa oikeus entistä kattavampaan ja pitkäkestoisempaan opinto-ohjaukseen sekä tarvittaessa myös erityiseen tukeen. 

”Ajanjaksoon, jonka aikana nuori opiskelee lukiossa, mahtuu monenlaista pohdintaa aikuisuuteen kasvun ja tulevaisuuden suunnittelun sekä muuttuvan maailman näkökulmista. Uudistuksen myötä kaikki opiskelijat saavat enemmän henkilökohtaista ohjausta lukioaikana”, Tuomainen iloitsee.

Erityisopetuksen osalta lukiolaiset ovat olleet eriarvoisessa asemassa. 

”Jatkossa kaikilla lukiolaisilla on mahdollisuus saada erityisopettajan tukea oppimisprosesseihin ja opiskelutapoihin henkilökohtaisten oppimishaasteiden voittamiseksi.” 

Opiskelijalla on oikeus saada ohjausta myös jatko-opintoihin hakeutumisessa. 

Uudistuksista pohjaa jatko-opinnoille

Keskeisellä sijalla lukiouudistuksessa on myös aiempaa monipuolisempi yhteistyö korkeakoulujen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on auttaa opiskelijaa löytämään oma mielenkiinnon kohteensa ja mahdollinen jatko-opiskeluala.

”Suunnitelma jatko-opinnoista lisää motivaatiota opiskeluun ja vähentää toivottavasti myös stressiä”, Tarja Tuomainen pohtii.

Kun ylioppilastutkinnon merkitys jatko-opintoihin hakeutumisessa kasvaa, on tärkeää, että ylioppilastutkinnon kokeita voi uusia rajoituksetta.

Opiskelijat mukaan suunnitteluun

Lukiouudistus tuo erikokoisia muutoksia eri lukioihin. Joissain lukioissa on jo nyt toimittu pitkälti uudistuksen mukaisesti, toisissa lukioissa muutoshaaste saattaa olla suuri.

Uudistuksen myötä lukioita kannustetaan ottamaan opiskelijat mukaan myös paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön.

”On tärkeää, että kaikissa lukioissa kaikki opettajat ja opiskelijat ovat mukana arvioimassa oman lukion toimintaa ja tekemässä uudistusta. Vain näin koulutus voi uudistua ja olla kyvykäs toimimaan myös ennalta arvaamattomissa tilanteissa”, Tuomainen muistuttaa.

Kulunut kevät osoitti tämän haasteen vahvasti. Emme voi hallita maailmaa mutta meidän tulee olla valmiita toimimaan muuttuvissa olosuhteissa.

”Meidän on kyettävä valmistamaan nuoria toimimaan epävarmassa maailmassa. On tärkeää, että nuoret luottavat omiin mahdollisuuksiinsa ja taitoihinsa. Tämä lienee lopulta lukiokoulutuksenkin tärkein tehtävä”, Tarja Tuomainen summaa.

Edita Koulutukset tarjoaa koulutuksia pedagogiseen johtamiseen, pedagogiikkaan  ja toimintakulttuurin muutokseen. Koulutukset tukevat myös lukiokoulutuksen uudistusta.

”Ajankohtaisen koulutustarjontamme ja asiantuntevan sekä käytännön arkea ymmärtävän kouluttaja verkostomme avulla haluamme tukea lukioita uudistusten edessä koko Suomessa.”

 

Tarja Tuomainen
Kehityspäällikkö
Opetus- ja kasvatusalan koulutukset