Opettajasta oppikirjailijaksi – kieltenopettajan näkökulmia englannin opetukseen ja oppimiseen lukiossa

Olen työskennellyt kieltenopettajana vuosikymmeniä, joten olen ehtinyt osallistua kaikenlaiseen kehitystyöhön ja nähnyt monenlaisia muutoksia koulumaailmassa. Kun Edita etsi uuden oppimateriaalin tekemisestä kiinnostuneita opettajia, koin, että oppikirjan tekeminen antaisi minulle mahdollisuuden punnita suhdettani opettamiseen ja arvioida, mikä vuosikymmenien työssä on osoittautunut arvokkaaksi ja toimivaksi. Samalla saisin mahdollisuuden keskustella eri-ikäisten ja eri puolelta Suomea tulevien kieltenopettajien kanssa ja näin oppia uutta. Editan näkemykset tulevan oppimateriaalin tavoitteista vastasivat omia näkemyksiäni, joten otin haasteen vastaan. Blogissani käsittelen opetuksen ja oppimisen ajankohtaisia aiheita, joita olemme pohtineet myös tekijäryhmässä, kun olemme suunnitelleet uutta oppimateriaalisarjaa, Questiä.

Digitaalisuus apuvälineenä

Tietotekniikan hyödyntäminen tehokkaasti ja järkevästi opetuksessa on kiinnostanut minua aina, ja sähköisten oppimateriaalien kehittyminen on ollut todella jännittävää. Digitaaliset välineet mahdollistavat tehokkaan tavan harjoitella ja tuottaa kieltä. Niiden avulla on mahdollista seurata ja arvioida opiskelijoiden edistymistä eri tavalla kuin ennen. Questissä digitaalisen oppimisen välineet kulkevat perinteisen oppimisen rinnalla. Videoklipit, äänitteet ja digitaaliset harjoitukset ovat helposti opiskelijoiden saatavilla, ja monenlaista digitaalista oppimateriaalia on tarjolla niin opettajalle kuin opiskelijalle.

Erilaisten opiskelijoiden huomioiminen ja tukeminen

Vierasta kieltä opiskelevien opiskelijoiden erilaisuus ja valtavat erot osaamisessa tulevat esiin jo lukion alkaessa. Osa opiskelijoista on jo hyvinkin edistyneitä englannin puhujia ja käyttää kieltä sujuvasti sekä suullisesti että kirjallisesti. Osalle taas englanti tuottaa vaikeuksia joko yleisten oppimisvaikeuksien tai puutteellisten pohjatietojen takia. Opetuksen eriyttämisen tarve on suuri, mutta suurissa opetusryhmissä eriyttäminen ei ole helppoa.

Myös opiskelijoiden opiskelutaidoissa on suuria eroja: osa opiskelijoista hyötyy selvästi mahdollisuudesta edetä omaan tahtiin, kun taas osa tarvitsee enemmän opettajan tukea. Jotkut haluavat suorittaa kursseja itsenäisesti, mutta kaikille itsenäinen suorittaminen ei näytä sopivan. Olen kokenut haasteeksi pystyä palvelemaan hyvin erilaisia tarpeita riittävän monipuolisesti, vaikka digitaalisten välineiden hyödyntäminen helpottaakin tähän haasteeseen vastaamista. Yksilöllisten oppimispolkujen kehittäminen on yksi tapa eriyttää opetusta ja tukea eri tavoitteisiin pyrkiviä opiskelijoita. Tämän vuoksi olemme luoneet Questiin yksilöllisiä oppimispolkuja, joista opiskelija voi valita mieleisensä.

Monipuolisen arvioinnin merkitys

Arviointi ei voi olla vain sarja kokeita, vaan on tärkeää olla tietoinen arvioinnin eri tehtävistä ja siitä, mihin arviointi kohdistuu. Miten monin eri tavoin arviointia voi toteuttaa, jotta opiskelija hyötyy siitä eniten? Miten opiskelijaa voi ohjata hyödyntämään saamaansa arviointia opiskelutaitojen kehittämiseksi? Entä millaista on toimiva itsearviointi ja vertaisarviointi?

Arvioinnin monipuolistamiseen on kiinnitetty viime vuosina huomiota, ja monipuolinen arviointi korostuu myös lukion uudessa opetussuunnitelmassa. Opiskelijan ajattelutaitojen  kehittäminen ja arvioinnin hyödyntäminen opiskelun tukena nousevat uudessa lukion opetussuunnitelmissa entistä vahvemmin esiin. Questissa opiskelijat harjoittelevat oman osaamisensa arvioimista osana monipuolista arviointia.

Englannin kielen monet kasvot

Englannin kielen globaali asema ja Suomen koulujen kansainvälistyminen ovat myös aiheita, jotka synnyttävät keskustelua kieltenopettajien keskuudessa. Englantia puhutaan ympäri maapalloa, eikä tutustuminen pelkästään amerikkalaiseen tai brittiaksenttiin enää riitä. Tyypillinen englannin puhuja voi olla juuriltaan esimerkiksi pakistanilainen, intialainen, nigerialainen tai kenties jostakin Karibian alueelta. Myös suomalaisten lukioiden opiskelijat tulevat nykyisin hyvin erilaisista taustoista ja kulttuureista, minkä takia opiskelijoiden kielelliset taustat voivat ovat hyvinkin moninaisia.

Kun opiskelijan kielitaito kehittyy, myös vaatimukset kohoavat. Edistyneeltä kielenpuhujalta odotetaan kykyä sopeutua eri tilanteisiin. Eri aksenttien tunnistamisen lisäksi eri rekisterien osaaminen on tärkeätä, jos haluaa ilmaista asiansa tilanteen vaatimalla tavalla korrektisti. Questissa olemme halunneet huomioida mahdollisimman monta erilaista englannin kielen osaamisaluetta, jotta oppimateriaalimme sopisi monenlaiselle opettajille ja opiskelijalle.

Quest-sarjan tekeminen on ollut sekä haastavaa että mielenkiintoista. Tekijäryhmässä olemme yhdessä pohtineet ja etsineet toimivia ratkaisuja kysymyksiin, joita uusi opetussuunnitelma, digitaalisuuden tarjoamat mahdollisuudet, erilaisten opiskelijoiden huomioiminen, itse- ja vertaisarviointitaitojen kehittäminen ja yksilöllisten oppimispolkujen luominen ovat nostaneet esille. Tähänastinen matka Quest-ryhmässä on ollut antoisa kokemus, ja matkamme jatkuu edelleen.

Tuija Haapala

Tuija Haapala on Järvenpään lukion englannin ja ruotsin lehtori ja Editan uuden lukion englannin sarjan, Questin, oppikirjailija.