Oppimisen iloa oppilaslähtöisesti!

Luottamus, halu oppia ja muiden auttaminen muodostavat oppilaslähtöisen opetuskulttuurin perustan. Koulumaailman suuren muutoksen, oppilaslähtöisen opetuskulttuurin, taustalla ovat oppijoita arvostavat ja lämpimät arvot. Tässä mallissa uskotaan hyvään: siihen että ihmiset ovat hyviä ja tahtovat tehdä toisilleen hyvää.

Kaikki lähtee liikkeelle luottamuksesta, joka saavutetaan asioista yhdessä keskustelemalla. Kun oppilaat luottavat toisiinsa, opettajaansa ja itseensä, heidän on mahdollista alkaa ottaa vastuuta omasta oppimisestaan ja asettaa itselleen oppimistavoitteita.

Vastuun ottaminen, tavoitteiden asettaminen, itsesääntely ja sitä kautta oppimiskyky korostuvat oppilaslähtöisessä opetuskulttuurissa, jossa opettaja ei enää luennoi luokan edestä. Oppilaslähtöisessä opetuksessa oppiminen perustuu yhdessä tekemiseen, yhdessä kohti yksilöllisiä oppimistavoitteita pyrkimiseen. Opettaja määrittelee opetussuunnitelman perusteella opiskeltavat sisällöt ja antaa tehtävät, esimerkiksi viikko- tai jaksourakaksi koottuna. Tämän urakan hoitaminen taas on oppilaiden vastuulla. Tarvittaessa tukea antavat sekä opettaja että toiset oppilaat.

Opettaja kohtaa oppilaat yksilöinä, mutta ohjaa heitä samalla toimimaan osana yhteisöä. Koska opettajan aika ei kulu tiedon jakamiseen kaikille oppilaille samaan aikaan ja samassa muodossa, on hänen paremmin mahdollista yksilöllistää opetusta ja antaa enemmän tukea sitä tarvitseville. Tiedollisen opetuksen ohella on kaiken aikaa opetettava myös vuorovaikutus- ja oppimistaitoja.

Ennen kaikkea oppilaat aktivoidaan haluamaan oppia. On selvää, että kaikki oppiminen ei voi perustua sisäiseen motivaatioon. Tavoitteeksi asetetaan siksi autonominen motivaatio, joka on päämäärähakuista vaikkakin toiminta koetaan myös itsessään palkitsevana ja arvokkaana.

Tyypillisesti oppilaslähtöinen opetus saa motivaation syttymään vaiheittain: Ensin oppilas innostuu, kun hän saa enemmän vastuuta omasta oppimisestaan. Samalla hänen motivaationsa kasvaa. Tämän jälkeen hän huomaa, että uusi tapa toimia luokassa tuottaakin hänelle itselleen ehkä enemmän työtä, mikä syö motivaatiota hetkellisesti. Lopulta innostus kuitenkin voittaa, motivaatio kasvaa ja syntyy ilo uuden oppimisesta.

Ja näin ratkaiseva muutos on tapahtunut. Muutoksen avaimia ovat luottamus ja vastuu sekä yhteenkuuluvuuden tunne ja halu tehdä toisille hyvää.

Kirjoitus perustuu Educoden järjestämään, Pekka Peuran ja Markus Humalojan pitämään koulutukseen Opettaja oppilaslähtöisen oppimisen ohjaajana sekä Marika Toivolan, Pekka Peuran ja Markus Humalojan samasta aiheesta julkaistavan kirjan käsikirjoitukseen. Edita Publishingin kustantama kirja ilmestyy alkuvuonna 2017.

Liittyy aiheisiin