Editan kertauskirjat kertauskursseille ja itsenäiseen opiskeluun!

Editan kertauskirjoilla opiskelijat kertaavat sujuvasti lukion pakollisten ja valinnaisten moduulien sisällöt. Kertauskirjat toimivat niin itsenäisesti opiskelevan opiskelijan tukena kuin kertauskurssien oppimateriaaleina. Vaikka ne toimivat jatkoina oppimateriaalisarjoillemme, voi niitä käyttää hyvin myös muiden lukion oppimateriaalisarjojen kanssa.

Kaikki Editan kertauskirjat ovat digikirjoja, joiden monipuolisista ja käytännöllisistä ominaisuuksista hyötyvät niin opiskelijat kuin opettajatkin. Digikirjassa voi tehdä hakuja, korostuksia ja muistiinpanoja. Analytiikkanäkymässä opettaja ja opiskelija voivat seurata tehtävissä edistymistä ja opettaja voi arvioida tehtäviä ja antaa niistä palautetta. Digikirjan käyttöoikeus on voimassa 12 kk.

Skeema Psykologian kertauskirja

Skeema-sarjan kertauskirjassa on tietoa psykologian ylioppilaskokeesta, vastausohjeita erilaisiin tehtäviin sekä esimerkkejä koevastauksista ja niiden arvioinnista. Kertauskirjassa on psykologian moduulien PS1–PS5 keskeiset sisällöt ja käsitteet tiivistettynä. Lisäksi siinä on kokoavia laaja-alaisen osaamisen tekstejä, jotka yhdistävät eri moduulien sisältöjä. Kertauskirjassa on runsaasti harjoitustehtäviä, joissa on vastausehdotukset. Siinä annetaan vinkkejä opiskelutekniikoista ja tukea oman lukusuunnitelman tekemiseen.

Tutustu >>

Kanta Yhteiskuntaopin kertauskirja

Kanta-sarjan kertauskirjan alussa perehdytään yhteiskuntaopin ylioppilaskokeen tehtäviin ja rakenteisiin sekä annetaan ohjeita kokeeseen valmistautumiseen. Kirjan ytimen muodostavat lukion opetussuunnitelman mukaisten moduulien (YH1–YH4) sisältöjä kertaavat tekstit, jotka pohjautuvat Kanta-sarjan kirjojen asiantunteviin sisältöihin. Ylioppilaskokeen vastaustekniikkaa ja sisältöjä voi harjoitella kertauskirjan monipuolisilla tehtävillä sekä itsenäisesti että opettajajohtoisesti. Kertauskirjaan kuuluu lisäksi kattava yhteiskuntaopin käsitteistä koottu sanakirja.

Tutustu >>

Opus Historian kertauskirja

Opus-sarjan kertauskirja sisältää monipuolisesti tietoa ja ohjeita ylioppilaskokeeseen valmistautuvalle abiturientille. Kertauskirjan ytimen muodostavat opettajien tekemät tiivistelmät historian opintojaksojen (HI1–HI6) keskeisistä asioista.

Opus Historian kertauskirjassa on yli 300 tehtävää, jotka auttavat kertaamaan sisältöjä ja harjoittelemaan monipuolisesti ylioppilaskokeen erilaisia tehtävätyyppejä. Tehtävien joukossa on runsaasti täysin uusia lähdepohjaisia tehtäviä. Tehtävien vastaukset tallentuvat analytiikkaan, josta opiskelijan on mahdollista seurata edistymistään ja jonka kautta opettaja voi antaa opiskelijalle palautetta.

Tutustu >>

Lukion Syke Terveystiedon kertauskirja

Lukion Syke -sarjan kertauskirjassa opiskellaan selkeiden ohjeiden, esimerkkien ja videoiden avulla terveystiedon ylioppilaskokeen rakenne, tehtävätyypit ja vastaustekniikka. Terveystiedon keskeiset sisällöt moduuleista TE1-TE3 voi kerrata itselleen sopivalla tavalla tiivistelmätekstien tai animaatiovideoiden avulla. Opiskelutekniikoiden ja lukusuunnitelman tekemiseen annetaan hyvät vinkit ja ohjeet. Eritasoiset tehtäväsarjat ja mallivastaukset ohjaavat harjoittelemaan omien tavoitteiden mukaan. Ylioppilaskokeen mukaan ryhmitellyt tehtävät auttavat yhdistämään eri opintojaksojen sisältöjä ja tarkastelemaan terveyden ilmiöitä kokonaisvaltaisesti.

Tutustu >>

Gilla B-ruotsin kertauskirja

Gilla-sarjan kertauskirja kertaa lukion moduulien RUB11–RUB17 keskeiset sisällöt. Kertauskirjan tekstien aihepiirit, sanastot, kieliopin rakenteet ja tehtävätyypit ovat ruotsin ylioppilaskokeissa usein toistuvia. Kirjassa kertautuvat tehokkaasti eri aihealueiden sanasto ja kielioppi. Kieliopin kertaus kulkee luontevasti aihealueiden mukana. Kertauskirja esittelee ruotsin ylioppilaskokeen vaatimuksia, rakennetta, tehtävätyyppejä ja arviointia. Runsaan ja monipuolisen sisällön ansiosta kertauskirja soveltuu myös A-ruotsia lukeville.

Tutustu >>

Quest A-englannin kertauskirja

Quest-sarjan kertauskirja tiivistää A-englannin moduulien ENA1–ENA7 keskeiset sisällöt. Kertauskirjassa esitellään englannin ylioppilaskokeen vaatimuksia, rakennetta, tehtävätyyppejä ja arviointia. Materiaali sisältää runsaasti erilaisia ylioppilaskokeessa esiintyviä tehtävätyyppejä ja kertaa tehokkaasti eri aihealueiden sanastoa ja kielioppia. Kieliopin kertaus kulkee limittäin aihealueiden mukana. Kertauskirjan tekstien aihepiirit, sanastot ja kieliopin rakenteet ovat englannin ylioppilaskokeista tuttuja ja sisällöt sopivat myös itsenäisesti opiskeleville abeille.

Tutustu >>

Kvarkki Fysiikan kertauskirja

Kvarkki-sarjan kertauskirjassa kerrataan lukion fysiikan moduulien FY1-FY8 ydinsisällöt. Digikirja koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa käsitellään fysiikan keskeiset lait ja periaatteet kokonaiskuvaa luovien kaavioiden ja lyhyiden kertaustehtävien avulla. Toisessa osassa syvennytään ylioppilaskirjoituksissa esiintyviin tehtävätyyppeihin ja harjoitellaan vastaustekniikkaa. Kolmanteen osaan on koottu ylioppilaskirjoitusten fysiikan tehtävät ratkaisuineen syksystä 2018 alkaen.

Tutustu >>

Ioni Kemian kertauskirja

Ioni-sarjan kertauskirjassa on lukion kemian moduulien KE1-KE6 ydinsisällöt koottu tiiviisti selkeäksi kokonaisuudeksi. Digitaalinen kertauskirja valmentaa kemian ylioppilaskokeeseen havainnollisten vastaamiseen opastavien ohjevideoiden ja monipuolisten tehtävien avulla. Tehtävät on jaoteltu kolmeen osaan ylioppilaskokeen rakenteen mukaisesti: osan 1 tehtävät sisältävät väittämä-, monivalinta- tai yhdistelytehtäviä sekä perustehtäviä, osan 2 tehtävät soveltavia tehtäviä ja osan 3 tehtävät laaja-alaista osaamista edellyttäviä aineistotehtäviä. Kertaamisen päätteeksi opiskelija voi testata taitojaan kertauskirjan lopussa ylioppilaskoetta vastaavan harjoituskokeen avulla.

Tutustu >>

Kaari Lyhyen matematiikan kertauskirja

Kaari-sarjan lyhyen matematiikan kertauskirja kertaa lukion lyhyen matematiikan pakollisten ja valinnaisten moduulien keskeiset sisällöt ylioppilaskokeen vaatimuksia silmällä pitäen. Kirja on jaettu seitsemään lukuun, joissa on 2–4 kappaletta. Lukujen aihepiirit käsitellään ensin esimerkein, ja kunkin kappaleen lopussa on teoriayhteenveto sekä tehtäväsarjat. Valinnaisten moduulien sisältöjä käsittelevät kappaleet on merkitty MAB8- ja MAB9-merkinnöillä. Teoriaosuus sisältää myös runsaasti videoita laskinohjelmistojen käytöstä.

Kappaleiden tehtävät on jaettu Osaathan nämä -sarjaan ja Tehtäväsarjaan. Osaathan nämä -sarjassa on 4–6 tehtävää, ja ne auttavat ratkaisemaan ylioppilaskokeen helpoimpia tehtäviä. Vaativammassa sarjassa eli Tehtäväsarjassa on noin 15 tehtävää, ja ne kertaavat perustaitoja sekä vaativampia taitoja. Tehtäväsarjat on suunniteltu niin, että opiskelijat voivat aloittaa siitä tehtäväsarjasta, joka parhaiten vastaa heidän osaamis- ja tavoitetasoaan.

Tutustu >>

Kaari Pitkän matematiikan kertauskirja

Kaari-sarjan pitkän matematiikan kertauskirja kertaa pitkän matematiikan pakollisten ja valinnaisten moduulien keskeiset sisällöt ylioppilaskokeen vaatimuksia silmällä pitäen. Laajaa oppimateriaalia voi käyttää jopa kolmen opintopisteen kertauskurssilla. Kirja on jaettu seitsemään lukuun, ja jokaisessa luvussa on kaksi kappaletta. Valinnaisten moduulien sisällöt on merkitty kappaleisiin MAA10-, MAA11- ja MAA12-merkinnöillä. Jokainen kappale sisältää tavoitteet, teoriaosuuden esimerkkeineen ja laajan, monipuolisen tehtäväsarjan. Kappaleen teoria ja esimerkit kertaavat monipuolisesti aihepiirin keskeiset asiat, ja teoriaosuuden lopussa on koonti keskeisistä laskinohjelmistotaidoista. Teoriaosuus sisältää myös videoita laskinohjelmistojen käytöstä.

Tutustu >>


Tiesitkö?

Lukio-opiskelijan on mahdollista jatkaa maksutta päättymässä olevia tai hiljattain päättyneitä lukiolisenssejä 3 kuukaudella. Lisenssejä jatketaan palvelussamme Omat tuotteet -näkymässä.

Jatkomahdollisuus koskee 

  • koulun hankkimia lukiolisenssejä (ei opiskelijan itse ostamia lisenssejä, eikä ainakaan toistaiseksi digipaketteja)
  • kutakin julkaisua vain kerran lukio-opintojen aikana.
Liittyy aiheisiin