VerkkokauppaKirjaudu

Kielitietoinen opetus ja historia

Kielitietoisuus historian opetuksessa

Historian opetus on vahvasti sidoksissa kieleen, ja kielitietoinen opetus onkin oppiaineen ydinasioita. Käytännössä kielitietoinen opetus historiassa tarkoittaa sitä, että opiskelijalle muodostuu ymmärrys oppiaineen tekstikäytänteistä, hän hallitsee historiatieteelle ominaisen kielen sekä oivaltaa kielen ja oppimisen välisen yhteyden. 

Kielitietoisuus on koodattu syvälle lukion historian Opus-oppimateriaalisarjan dna:han. Sarjan oppikirjailijoihin kuuluu historian tekstitaitoihin ja lukiolaisten osaamiseen perehtyneitä tutkijoita, joten sen pedagogiset ratkaisut on tehty uusimpaan tutkimustietoon nojaten. 

Opus tekee läpinäkyväksi sen, miten historiallinen tieto rakentuu. Sarjan avulla opiskelevan on helppo omaksua historialle ominainen kieli.

Minkälaista on historialle tyypillinen kieli?

Historialle tyypillinen kieli muodostuu historiallisen ajattelun käsitteistä, kuten aika, syy tai muutos, sekä sisällöllisistä käsitteistä, kuten talonpoika tai totalitarismi. 

Opus-sarja on suunniteltu tukemaan lukiolaista historiallisen tiedon muodostuksessa, eli ymmärtämään syy- ja seuraussuhteita, muutosta ja jatkuvuutta, aikakäsitystä sekä toimimaan erilaisten lähteiden kanssa. 

Sisällöllisten käsitteiden osalta on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, ettei niiden oppiminen jäisi vain mekaaniseksi ulkoa opetteluksi.

Opuksen monipuoliset tehtävät tukevat kielitietoista opetusta

Kyky hankkia tietoa menneisyydestä, tulkita sitä ja muodostaa sen pohjalta omia näkemyksiä on yksi keskeisimmistä historian taidoista. Ylioppilaskirjoituksissa tätä taitoa mitataan erilaisten lähdeaineistojen avulla. 

Opus-oppimateriaalien tehtävät on suunniteltu niin, että kysymysten muotoilu ohjaa tuottamaan historialle ominaista argumentaatiota ja kiinnittämään huomiota lähdeaineistojen kielellisiin vivahteisiin.

Sarjan oppimateriaalit sisältävät runsaasti erilaisia lähdepohjaisia tehtäviä. Lisäksi historiallinen ajattelu -aukeamat avaavat sitä, miten historian oppiaineessa ja tieteenalalla toimitaan erilaisten aineistojen kanssa. 

Keväällä 2024 lisäämme Opus-sarjan opettajan aineistoihin vielä teksti tutuksi -tehtäväpaketteja, joiden avulla luokassa voidaan kerrata oppimateriaalien keskeisimpiä sisältöjä ja käsitteitä sekä muutoksen ja jatkuvuuden ja syiden ja seurausten hahmottamista.

Liittyy aiheisiin
Tykkäsitkö? 1