VerkkokauppaKirjaudu

Motivaatio voimavarana – Quest & lukion pitkä englanti

Motivoitunut ihminen toimii tehokkaammin ja saavuttaa parempia tuloksia. Mikä tärkeintä, hän saattaa jopa nauttia ponnistelustaan silloinkin, kun on vasta matkalla tavoitteisiinsa. Lukion kieltenopetuksessa erilaiset motivaatiotekijät vaikuttavat niin opiskelijoihin kuin opettajiinkin. Motivaatiota koskevissa teorioissa esiintyy perinteisesti jaottelu ulkoisiin ja sisäisiin motivaatiotekijöihin. Ulkoisia motivaatiotekijöitä ovat yksilöön ulkopuolelta kohdistuvat vaikuttimet. 

Lukion opiskelijan ulkoisia motivaatiotekijöitä voivat olla esimerkiksi kurssin muodollinen suorittaminen, tietty tavoiteltu arvosana, opettajan antama myönteinen palaute tai palkitseminen vanhempien taholta. Opiskelijan sisäinen motivaatio puolestaan kumpuaa siitä, että hän kokee mielihyvää jonkin tietyn taidon harjoittelusta sekä arvostaa nykyisiä ja tulevia saavutuksiaan sellaisenaan ilman ulkoista palkkiota. 

Motivaatiotekijöiden perinteistä kahtiajakoa tarkasteltaessa on usein ihannoitu sisäistä motivaatiota. Vaikuttaakin siltä, että sisäiset motivaatiotekijät ovat olleet ratkaisevia ihmisten huippusuorituksissa kaikilla aloilla kautta historian. Ulkoisia motivaatiotekijöitä ei kuitenkaan pidä vähätellä. Todellinen maailma tuo eteemme monia arjen haasteita, joiden ratkaisemiseen tekemisen ilo ei yksin riitä. Työ, vaivannäkö ja pitkäjänteisyys ovat välttämättömiä lukion englannin opiskelussa ja opetuksessa.

Uusi lukion pitkän englannin oppimateriaalisarja Quest tarjoaa modernin aineiston, jossa on kiinnitetty erityistä huomiota opiskelijaa motivoiviin tekijöihin. Quest-sarjan keskiössä on yksilöllisten opintopolkujen periaate. Quest huomioi kattavasti kielitaidon taitotasot ja tarjoaa näin mielekkäitä ja monipuolisia tehtäviä erilaisille opiskelijoille. Selkeä ja leimaamaton eriyttäminen opiskelijan materiaalissa takaa onnistumisen kokemuksia jokaiselle nuorelle kielitaidon tasosta riippumatta. Osaamisen ilo tukee ja kasvattaa sekä opiskelijan sisäistä motivaatiota että kielitaitoa.

Quest-sarjan tekstit ja tehtävät edistävät nuoren tutustumista itseensä, toisiin ihmisiin ja aikamme maailmaan eri näkökulmista. Tuoreet, nuoren elämää positiivisesti käsittelevät aihepiirit tuottavat osallisuuden kokemusta. Opiskelijan sisäinen motivaatio vahvistuu, kun oppimiseen sisältyy itsetuntemuksen myönteinen kehittyminen sekä luonteva tutustuminen muihin nuoriin. Quest-sarja sisältää runsaasti tehtäviä, jotka mahdollistavat opiskelijan itsetutkiskelun sekä sosiaalisten kontaktien luomisen ja ylläpitämisen opetusryhmässä. 

Erilaisten arvojen, eettisten näkökulmien ja oikeudenmukaisuuden pohdinta on useimmille nuorille tärkeää. Quest-sarja rohkaisee puhuttelevilla sisällöillään sekä opiskelijoiden omaa ajattelua että asioiden moniäänistä pohdintaa ryhmässä. Kun opiskelija työstää omia kantojaan ja jakaa niitä muiden kanssa, sisäinen motivaatio oppimiseen vahvistuu. Kielitaito on tässä prosessissa sekä väline että tavoite. 

Quest-tiimi on panostanut myös ulkoisten motivaatiotekijöiden voimaan. Arvioinnin perusteet, eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot sekä kieliprofiilin sisältö on avattu opiskelijalle helposti ymmärrettävään muotoon. Opiskelijan pitkäjänteistä työtä kielenoppimisen parissa tukee kyky suhteuttaa omia taitoja ja tavoitteita käytännön tarpeisiin jatko-opinnoissa ja työelämässä. 

Jo kohtuullinen englannin kielen taito avaa opiskelijalle ovet loputtomaan määrään tietoa, viihdettä ja sosiaalisia mahdollisuuksia. Quest kannustaa ja ohjaa opiskelijaa löytämään oman, itselle hyvän ja toimivan polun kohti kaikkea sitä iloa ja hyötyä, jota englannin kielen hallinta voi hänelle antaa.

Quest on tehty myös opettajan parasta ajatellen. Materiaalin selkeyteen ja helppoon käytettävyyteen on panostettu erityisen paljon. Vaivaton eriyttäminen, monipuolisen arvioinnin tuki sekä digimateriaalien analytiikka helpottavat opettajan työtä arjen kiireessä. 

Entä mistä koostuu opettajan motivaatio työelämässä? Ulkoiseen motivaatioon lukeutuu ilmeisestikin palkka. Monille opettajille merkittävä ulkoinen motivaatiotekijä on myös työyhteisön palaute tehdystä tai suunnitellusta työstä. Opettajien sisäisten motivaatiotekijöiden joukossa lienee poikkeuksetta halu tehdä ihmisläheistä työtä ja olla myönteisessä vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa. Quest antaa opettajalle mahdollisuuden keskittyä juuri näihin vaativan ja moninaisen ammatin puoliin, jotka vahvistavat opettajan sisäistä motivaatiota. Quest lujittaa opettajan mahdollisuuksia olla ammatissaan sekä innostunut ja innostava asiantuntija että kuunteleva ja välitön aikuinen nuorille opiskelijoilleen. 

Enjoy the ride! Join our Quest!

 

Anu Blomberg

Anu Blomberg työskentelee englannin lehtorina Lumon lukiossa ja on Editan uuden lukion englannin sarjan, Questin, oppikirjailija.

Join our Quest!

Quest on uusi ja innostava  A1-englannin oppimateriaali lukion uuteen 2021 opetussuunnitelmaan. Quest-sarja kutsuu käyttäjänsä seikkailulle, jossa tämä tutustuu itseensä oppijana sekä globaaliin maailmaan eri näkökulmista.

Liittyy aiheisiin
Tykkäsitkö? 0